Branschutveckling

Årligen sätter Sveriges köttbönder av totalt 3 Mkr i form av branschutvecklingspengar med fokus på ökad djuromsorg, minskad klimatpåverkan och förbättrad produktion samt lönsamhet i hela värdekedjan.

Det är utvecklingspengar som årligen sätts av för att driva utveckling av svenskt kött framåt är fördelade på djurslagen gris, nöt och lamm enligt följande; 65 procent till gris, 30 procent till nöt och fem procent till lamm. Fördelningen baseras på hur mycket pengar som varje djurslag betalar in totalt till branschutveckling varje år genom de pengar som samlas in via slaktavräkningen.

Valda projekt ska uppfylla minst tre av nedanstående punkter för att finansiering ska medges:

 • Projekt som leder till förbättrat klimatavtryck och ökad hållbarhet inom svensk nöt-, gris- och lammköttproduktion samt kommunikation kring desamma
 • Kunskapsöverföring inom svensk lammköttsproduktion
 • Åtgärder som förbättrar svensk lammarknad
 • Öka lönsamheten, såväl på gårdsnivå som inom näringarna, för gris, nöt och lamm
 • Säkra fortsatt låg förbrukning av antibiotika inom svensk gris-, nöt- och lammproduktion
 • Säkra fortsatt hög djurhälsa och djurvälfärd inom svensk gris-, nöt- och lammproduktion
 • Bidra till en effektivare svensk gris-, nöt- och lammproduktion
 • Bidra till minskade kostnader på gårdsnivå inom svensk gris-, nöt- och lammproduktion
 • Innovativt och nytänkande
 • Praktiskt inriktade försök
 • Marknadsföra den svenska modellen och de mervärden som finns inom varje djurslag

Beviljade projekten sker i enlighet med de nationella handlingsplanerna för svensk livsmedelsproduktion och ska bidra till en ökad lönsamhet inom branscherna för gris, nöt och lamm. En beslutsgrupp bestående av Svenska Köttföretagen, Sveriges Grisföretagare, Sveriges Nötköttsproducenter, Svenska Fåravelsförbundet och LRF Kött beslutar vilka projekt som beviljats medel.

– I år har vi beviljat rekordmånga projekt som alla kommer att bidra till en ökad lönsamhet för svenska gris-, nöt- och lammproducenter, säger Theres Strand, ansvarig för branschfrågor vid Svenska Köttföretagen.

Generella branschmedel

Utöver medel till branschutvecklingsprojekten sätts det även av gemensamma branschmedel som används till bland annat bevarande av nationellt och regionalt smittskyddsarbete samt beredskapsarbete vid utbrott av djursjukdomar inom gris, nöt och får. Dessa generella branschmedel, även kallat “slaktpengen”, är precis som resurserna till branschutvecklingsprojekten finansierade genom en branschavgift från varje slaktat djur. Branschmedel används av Gård & Djurhälsan för att arbeta med frågor som är till nytta för både enskilda producenter och för branschen som helhet.

Läs med om branschmedel för gris, branschmedel för nöt och branschmedel för får samt vad som görs för dessa resurser.

Redovisning

Läs mer om beviljade projekt tidigare år på Svenska Köttföretagens hemsida under ämnet Branschutvecklingspengen. Här kan du även ta del av slutrapporter från projekten.

Positiv utveckling av svensk köttproduktion

+3 %

ökning svenskt griskött

+8 %

ökning svenskt nötkött

+4 %

ökning svenskt lammkött