Kretslopp

Svenska djur är friska och växer snabbt. Det är klimatsmart. Då går det åt mindre foder och odlingen av foder är ofta den största källan till utsläpp av växthusgaser från djurhållningen. Kväveeffektiviteten i svensk foderodling är bland bästa/lägsta i världen. Med bra produktionsrådgivning bidrar vi till ständig positiv utveckling av djurhälsan.

 

Naturlig del av kretsloppet

Betande djur är unika, de omvandlar gräs till värdefullt kött. Och Sverige är ett bra land för gräs. En växtföljd med mycket vall (gräs och klöver till foder) binder mycket kol och är nödvändig för att hålla jorden bördig för odling av grödor som vi kan äta. Vallen minskar också läckage av nitrat och lustgas samt minskar behovet av kemikalier. Ungefär 45 % av den svenska åkermarken är vall idag. I Norrland är 90 % av jordbruksmarken vall och bete. I Svealands respektive Götalands skogsbygder är andelen 60 respektive 50 %. (Källa: Jordbruksverket).

Betade landskapet ger liv till växter, fåglar och insekter leva.Ängar och betesmarker rymmer en oerhört rik biologisk mångfald. I jordbrukslandskapet finns drygt hälften av alla kärlväxter och däggdjursarter i Sverige, samt ett 50-tal fågelarter. Många av våra insekter som humlor, bin och dagfjärilar, finns enbart i odlingslandskapet. En enda kvadratmeter hagmark kan rymma upp till 60 olika växter.

Foder från andra livsmedelsindustrier

Grisar, boskap och lamm äter även rester från andra livsmedelsindustrier. Våra rådgivare hjälper lantbrukarna att hitta olika kombinationer av foderstater som är både lönsamma, smakrika för djuren och ger rätt näringsämne och energi utifrån djurslag och ålder. Att våra lantbruksdjur äter restprodukter från andra industrier är en naturlig del av det totala svenska kretsloppet genom att maximera nyttan med varje industri. Det som är en restprodukt för en industri, blir en insatsprodukt i en annan.

Läs mer om foder under “Förvalta våra resrser väl”

Resurseffektiv produktion

Svenska lantbruksföretag är bra på att ta tillvara resurser och skapa lokala kretslopp av energi, näringsämnen, foder med mera. Miljösmart produktion går hand i hand med god djuromsorg och lönsam affärsverksamhet. På så sätt skapas win-win-win. I det dagliga jobbar Gård & Djurhälsan med att skapa mer effektiva lantbruksföretag bland annat genom Lean Lantbruk.

http://www.gardochdjurhalsan.se/sv/not/projekt/lean-lantbruk/

Svensk livsmedelsproduktion i världsklass

Även våra svenska produktionsföretag (slakterier och charkföretag) har en effektiv och resurssnål produktion. Stor andel använder förnybar el i sin produktion och transporter sker helst med lastbilar med biodrivmedel. Det som inte blir kött blir insatsvaror till andra industrier allt från kläder till kosttillskott, läkemedel, gelatin till godis och mycket mera. Ett annat exempel är biogas som har genom åren gett bred samhällsnytta i form av jobb på landsbygden, omhändertagande av avfall, minskad klimatpåverkan, cirkulär ekonomi, innovationer, en bättre havsmiljö och gödsel till ekologiskt jordbruk. Från gödsel och slaktavfall i industrin framställer idag lokala biogasanläggningar värdefull energi som ger värme till villor och industrier via fjärrvärmeverk, men även till kommunala bussar med mera.

Läs mer på respektive företags hemsida vilka satsningar de gör i det dagliga.

Fokus på förnybar energi

Gröna energikällor är: bioenergi/biodrivmedel, sol, vatten och vind. I Sverige har vi bestämt att vi ska vara fossiloberoende till år 2050 och att våra bilar ska köra på grön energi senast år 2030. Vi har kommit halvägs till 2050-målet. Hälften av den energi vi använder i Sverige är förnybar och grön energi.

För att skapa förnybar och grön energins behövs Sveriges bönder. Det är på de svenska gårdarna som det produceras – sår, odlar och skördar – den förnybara energi vi behöver i form av mat, biodrivmedel, bioenergi och grön el. Om Sverige ska kunna bli helt oberoende av fossil energi – som är den stora utmaningen för klimatet och för vår framtid – måste vi ha en lantbruksföretag som producerar den gröna energi vi behöver.

Hos Svenska Köttföretagen ställer vi om verksamheten till grön el och galtstationen i Hudaryd har redan växlat över till grön el. Tillsammans med Klimatklivet planerar företaget inom snar framtid investera ytterligare i klimatfrämjande aktiviteter.

Att ge lönsam produktionsrådgivning går hand i hand med att skapa resurseffektiv och smart produktion. Med expertis och fördjupad kunskap sker daglig utveckling på de svenska gris-, nöt-, och lammgårdarna. Bland annat har Gård & Djurhälsan specialister inom Lean Lantbruk och stöd för nödvändig produktionsuppföljning.