Förvalta våra resurser väl

Svensk djurhållning bättre för klimatet och miljön. Den goda djurhälsan i Sverige innebär ett bättre resursutnyttjande. Friska djur växer bättre, vilket är bra för miljön och klimatet. Varje år avsätter djurproducenter som levererar till slakterier anslutna till Svenska Köttföretagen en viss andel av betalningen till generella branschmedel som går till bevara högs smittskydd och beredskap vid sjukdomsutbrott, samt utvecklingsmedel till olika branschsprojekt.

Läs mer om branschutvecklingsarbetet!

 

Produktivitetsutveckling bra för miljön

För att öka produktiviteten i svensk grisproduktion har Svenska Köttföretagen sedan 2014 arbetat med en produktivitetspeng till duktiga smågrisproducenter. Syftet har varit att stimulera till en bättre produktivitet inom svensk smågrisproduktion, vilket ger konsumenterna i förlängningen ett mer resurssmart kött. Med ökat fokus på produktionsuppföljning, produktionsförbättrande åtgärder samt ökad efterfrågan på kvalificerad rådgivning har trenden för de svenska smågrisproducenterna vänt. Produktivitetspengen finansieras av slakterierna och administreras av Svenska Köttföretagen.

Läs mer om fokus produktivitet under avsnitt “Kretslopp”

Rådgivning för friskare djur

För att utveckla sin verksamhet behövs kunskap och förmågan att omvandla denna till konkret handling och förändring på gården. Här bedriver Gård & Djurhälsan en daglig verksamhet allt ifrån att utbilda djurskötarna i praktiska moment till att sätta upp långsiktiga handlingsplaner tillsammans med gården.

Friska djur kräver mindre resurser. Sjuklighet innebär nämligen inte bara att djuren lider. Det medför också försämrad foderomvandling, vilket leder till en ökad foderåtgång och därmed större miljöpåverkan för varje enskild produkt.

Att så många djur som möjligt får leva ett friskt och bra liv är avgörande om vi vill ha en klimatsmart produktion i Sverige. Överlevnaden av våra svenska djur förbättras kontinuerligt år för år. Mår djuren bra, växer det bättre, kräver mindre med resurser och ger bonden och hela värdekedjan i slutändan en bättre lönsamhet.

För att öka smågrisöverlevnaden i Sverige pågår ett intensivt arbete. Det är inte ett enkelt arbete utan man måste jobba med många olika parametrar för att få till en förändring. Gård & Djurhälsan har sedan vintern arbetat med ett nytt rådgivningsprogram till smågrisproducenter under namnet T5. Vi har även tagit fram kunskapsmaterial rörande strategisk halmning. Strategisk halmning är ett bra sätt att skydda den minsta lilla grisen. Läs mer om Strategisk halmning!

Även för kalv och lamm pågår intensivt arbete för att fånga upp gårdar som önskar konsulterande åtgärder och handlingsplaner för att komma till rätta med eventuella problem. Under våren togs bland annat även Första Lammhjälpen fram med tre korta kunskapsfilmer som hade fantastisk genomslagskraft. Du hittar materialet under #förstalammhjälpen

Rätt foder ger välmående djur

Vilket foder som ges till djuren är avgörande för deras välmående. Fodret främjar både deras hälsa och förebygger sjukdomar. För en bra hantering av djurens mat måste fodret lagras under hygieniska förhållanden så att det inte tar skada av mögel eller förorenas av främmande ämnen. Våra djurproducenter säkerställer också att köttet som produceras ger säkra livsmedel fria från sjukdomsframkallande bakterier, antibiotika, hormoner, mögelgifter, tungmetaller och kemiska föroreningar. För bästa kontroll vad djuren har ätit finns det tydliga regler om dokumentation som syftar till att säkerställa spårbarheten. God foderhygien är viktigt för livsmedelssäkerheten och är grunden för friska djur.

Grisar, boskap och lamm äter även rester från andra livsmedelsindustrier. Våra rådgivare hjälper lantbrukarna att hitta olika kombinationer av foderstater som är både lönsamma, smakrika för djuren och ger rätt näringsämne och energi utifrån djurslag och ålder. Att våra lantbruksdjur äter restprodukter från andra industrier är en naturlig del av det totala svenska kretsloppet genom att maximera nyttan med varje industri. Det som är en restprodukt för en industri, blir en insatsprodukt i en annan.

Det ställer dock stora krav på både uppfödare och rådgivare att ha rätt kunskap och uppföljning när man använder alternativa fodermedel, eftersom olika fodermedel lagras och hanteras på olika sätt och även fungerar olika i foderstaten till djuren. Med många biprodukter och okonventionella fodermedel i foderstaten kan en mycket billig foderstat uppnås, men det är viktigt att de aktuella fodermedlen passar djurens behov och den totala foderstaten ska vara balanserad så att produktionsstörningar undviks. Fungerar inte foderstaten kan, ett annars billigt foder, visa sig bli mycket dyrt.

På Gård & Djurhälsan genomförs tillsammans med de svenska gårdarna löpande foderanalyser för bästa mix till djuren utifrån deras välmående och tillväxt. Friska som mår bra djur, växer bättre. Vilket är en winwin för alla.

Läs mer om alternativa fodermedel till våra köttdjur.

Allt på ett djur blir något

Att äta svenskt kött är ett privilegium att vårda. Därför är det extra viktigt i produktionen att hela tiden tänka anatomiskt vid planering av vilka varor som ska produceras. Alla delar på djuret måste tas tillvara på bästa sätt. Det är angeläget att stor del av djuret ska gå till mat, men även de delar som in avnjuts till middag tas tillvara och går till andra industrier. Allt på ett djur blir något.

Förr i tiden var detta en självklarhet att tänka anatomiskt, eftersom mat var en bristvara. Idag är det åter på väg att bli en självklarhet, men mer utifrån att vi vill minska vårt matsvinn och minska vår klimatpåverkan så mycket som möjligt.

Att arbeta och skapa produkter av svenskt kött är verkligen ett gediget och kunskapskrävande hantverk. Att lära sig grunderna som styckare ta upp emot sex månader och att blir köttmästare tar flera år. Ett annat viktigt yrke för att ta anatomiskt ansvar för ett djur är charkmästaren. Mindre bitar som blir över vid styckningen och även hela framdelsdetaljer används bland annat till köttbullar, korv och köttfärs. Att producera charkprodukter är ett bra sätt att få användning av hela djuret och inte bara de allra finaste detaljerna. Tillverkningen med traditionella tekniker såsom saltning, rökning och torkning kan ta lång tid och kräver noggrann övervakning för att slutprodukten ska få rätt struktur, utseende och smak.

I kombination med att ta tillvara alla delar på ett djur, är hög matsäkerhet och bra förpackningar avgörande för lång hållbarhet. Lång hållbarhet bidrar till minskat matsvinn och är därmed en stor fördel för miljön.

Främjar ökad export av svenskt kött

Det är viktigt att svenska exportföretag har tillgång till alla marknader för att få avsättning för hela djuret på världsmarknaden, därför delta Svenska Köttföretagen aktivt i det arbete som görs för att främja ökad export tillsammans med övriga branschen, politiker och myndigheter. Export av vissa köttdetaljer är viktigt då olika marknader efterfrågar olika produkter. Det som svenskar traditionellt inte äter, ses som delikatesser i andra delar av världen. För en hållbar produktion och bra lönsamhet för svenska företag och lantbrukare pågår kontinuerligt arbete att öppna upp marknader som idag stängda för export av svenskt kött. En viktig marknad för svenskt griskött är Kina. Tillgång till den kinesiska marknaden skulle ge beräknad mervärdesintäkt på ca 120 miljoner skr.

Att öka den svenska exporten skulle även ses positivt ur global miljö- och försörjningssynpunkt samt samhällsekonomiskt i Sverige. Några svenska unika mervärden är:

  • Hög livsmedelsäkerhet
  • Sträng djurskyddslagstiftning
  • Hög djurvälfärd
  • Hållbar produktion
  • Extremt låg antibiotikaanvändning
  • Vi är salmonellafria
  • Ingen BSE
  • Ingen paratuberculosis