Världsledande på djuromsorg

I Sverige har vi en av världens mest omfattande lagstiftningarna för hur våra djur ska tas om hand på bästa sätt. Den svenska djurskyddslagen, som stiftades redan 1988 och bygger på en förebyggande djurhälsovård i nära samverkan mellan uppfödare, veterinärer, branschorganisationer, företag och myndigheter.

Djuren ska ha möjlighet att bete sig naturligt
Svensk djurskyddslagstiftning utgår från att djuren ska ha möjlighet att bete sig naturligt. Detta innebär exempelvis att grisar ges ordentligt med strö, att kor går på bete sommartid och att våra djur har större ytor att röra sig på inomhus jämfört med övriga EU-länder.

Inom hela EU är det förbjudet att kupera svansen på smågrisar, men Sverige är ett av få länder där lagen efterlevs. Tack vare större utrymmen och strö som sysselsättning undviker svenska grisuppfödare att deras grisar biter av varandras svansar. Svanskupering på lamm är inte heller tillåtet, men får ske i till exempel både Danmark och Tyskland.

Fixering av suggor är förbjudet i Sverige. I många andra länder är det tillåtet ungefär 160 dagar om året, bland annat under de perioder då suggorna diar sina kultingar.

Max åtta timmars transport
I Sverige tillåts max åtta timmars transport till slakteriet. EU-reglerna medger 14 timmar, vilket kan förlängas med ytterligare 14 timmar om djuren får en timmes vila för att vattnas.

Ingen slakt utan bedövning i Sverige
I Sverige är det lag på att alla djur som slaktas måste bedövas, det vill säga göras medvetslösa, innan de tappas på blod. Denna lag gäller inom hela EU, men det finns undantag för så kallad religiös slakt där djuret inte bedövas utan får halsen avskuren när det är vid fullt medvetande. I Sverige tillåts inga undantag och Sverige är ett av få EU-länder som helt förbjuder obedövad slakt.

Eftersom flera EU-länder har en stor överproduktion av kött från djur som inte bedövats före slakt är det inte osannolikt att sådant kött importeras till svenska konsumenter. För trots att Sverige förbjuder slakt utan bedövning finns inget förbud mot import av mat som är oförenlig med svensk lagstiftning.

Vad gäller halalslakt finns det inget generellt förbud mot bedövning inom islam. Därför kan man slakta halal i Sverige enligt svenska slaktmetoder.

Här hittar du vår svenska lagstifting!

 

Förebyggande djurskydd

Svenska djur har ett bättre djurskydd och är friskare, vilket den mycket låga antibiotikaanvändningen kanske är det bästa beviset på.  Med fokus på systematisk kontroll har vi lyckats bekämpa och utrota flera sjukdomar som djur i andra länder drabbas av.

Tredjepartscertifiering
Grundcertifiering Gris är en standard för kvalitetssäkrad grisproduktion. Den innehåller detaljerade regler om bland annat stallmiljö, djuromsorg och smittskydd i enlighet med svensk lagstiftning. Grundcertifiering Gris är en certifiering av Sveriges grisgårdar som genomförs med en oberoende tredjepartskontroll.

Ett oberoende certifieringsorgan kontrollerar att reglerna följs genom revision på gården. Då granskas bland annat att kraven på utrymme följs, att alla djur får daglig tillsyn, att sjuka djur tas om hand och att det finns larmanordning som varnar om det skulle bli strömavbrott.

Läs mer om certifieringen här!

Djurskyddsdeklaration
Sedan den 1 juni 2010 finns ett krav på att veterinärer ska fylla i en djurskyddsdeklaration i samband med besök för villkorad läkemedelsanvändning i grisbesättningar. Detta arbete genomför bland annat av Gård & Djurhälsans veterinärer på de svenska gårdarna och är en del i att djurskyddet för grisar i svenska besättningar stärks. Det är Jordbruksverket som har arbetat fram systemet med djurskyddsdeklarationer tillsammans med veterinärer, näringen och Länsstyrelserna.

Vid en djurskyddsdeklaration för villkorad läkemedelsanvändning besöker djurhälsoveterinärerna gårdarna och går då igenom att djurskyddsnivån är acceptabel enligt svensk lagstiftning och ger därefter ett godkännande. Vid avvikelser upprättas åtgärdsplan och vid kritiska avvikelser sker omedelbar anmälan till djurskyddsmyndigheten hos Länsstyrelsen. Djurhälsoveterinärer fyller även i deklaration vid hälsogenomgångar i samband med läkemedelsbehandlingar. I deklarationen finns uppgifter om t.ex. mängden strö i boxarna, hur djurägaren hanterar sjuka eller skadade djur och att fixering av suggor inte förekommer. Djurskyddsdeklarationen är ett kvitto för djurägarna att de uppfyller djurskyddsnivån.

Besök Jordbruksverket för mer information