Om oss, kött och hållbarhet

Om Svenska Köttföretagen och Gård & Djurhälsan

Tillsammans värnar Svenska Köttföretagen och Gård & Djurhälsan en långsiktig svensk hållbar köttproduktion. Genom våra företag ger vi professionell branschutveckling, fördjupad rådgivning och världsledande genetik, vilket ger ökad lönsamhet i hela värdekedjan med fokus på våra svenska djurproducenter. Vårt strävar alltid efter att driva en positiv trend och utveckling för svensk köttproduktion.

Svenska Köttföretagen är ett bransch- och utvecklingsbolag som ägs av de största slakterierna i Sverige. Vår roll är att öka lönsamheten för våra kunder och ägare genom att leverera semin, livdjur, rådgivning och branschutveckling i världsklass på ett effektivt sätt. Vårt mål är att främja en positiv utveckling för svensk köttproduktion. Vi skapar och står för framtidstro – innovation – glädje – hållbarhet – team. Svenska Köttföretagens huvudkontor finns i Skövde och vi driver seminstationer i Hudaryd och Hållsta Bolaget omsätter ca 170 miljoner och har ca 25 anställda.

Gård & Djurhälsan AB ägs av Svenska Köttföretagen tillsammans med Grisföretagarna, Sveriges Nötköttsproducenter och Fåravelsförbundet. G&D är ett rådgivningsföretag som arbetar för ett bibehållet högt hälsoläge i en effektiv och lönsam gris-, får- och nötköttsproduktion. Vår vision är en lönsam djuruppfödning med världens bästa djurhälsa och vårt motto är – friska djur ger välmående gårdar. Gård & Djurhälsan bedriver verksamhet i hela Sverige, huvudkontoret är placerat i Uppsala. Bolaget omsätter cirka 80 miljoner och har ca 50 medarbetare.

Vår hållbarhetsredovisning

Svenska kött är unikt i världen tack vare god djuromsorg och låg klimatpåverkan. Svenskt kött produceras med ett långsiktig ansvarstagande för det svenska samhället. Svenskt kött är både nyttigt och gott.

Vår digitala hållbarhetssajt Schyst Kött ska ge våra intressenter kunskap och insyn i vad som är på gång inom hållbarhetsutveckling, hur hållbarhetsarbetet integreras i vår verksamhet vårt arbete att bli bättre i vår framdrift i hållbarhetsfrågorna. Att arbeta med hållbar utveckling är en resa utan slutdestination. Vi har kommit en god bit på vägen, har strukturerat arbetssätt, men vi vill betydligt mer och längre.

Svenskt kött är det hållbara valet!

Vår syn på hållbarhet

Att ha en helhetssyn på hållbar utveckling innebär respekt för och skydd av miljön, djurens välmående, mänskliga och arbetstagares rättigheter och god affärsetik samt branschutveckling.  Svenska Köttföretagen och Gård & Djurhälsan arbetar  tillsammans för att ständigt förbättra verksamheten inom alla områden. Hållbarhet ska genomsyra hela verksamheten och vi utgår från kundens behov för att bistå med lösningar som leder mot en hållbar framtid.

Vi definierar hållbar utveckling som en utveckling vilken tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

I respekt till våra lantbruksdjur
Vårt dagliga arbete med rådgivning och branschutveckling ska ske i respekt till våra lantbruksdjur och deras naturliga beteenden. Med friska djur i fokus vill vi skapa långsiktigt lönsamma gårdar och värdekedja. I vårt genetiska arbete ska raser anpassas efter den svenska lantbruksmodellen och produktions- och veterinär rådgivning ska ges så att lagar och regler överträffas. Genom nära och utvecklande dialog med både myndigheter och forskare ska en långsiktigt hållbar svensk djurproduktion främjas.

Minskad påverkan på klimat & miljö
I vårt dagliga arbete och branschutveckling arbetar vi för att minska branschens och egen påverkan på miljön lokalt och globalt. Vi ska kontinuerligt minska användningen av fossila energikällor, främja utveckling av naturliga kretslopp och minimera svinn. Produktion av svenskt kött ska vara en viktig pusselbit i utveckling av långsiktigt hållbar svensk mat. Våra företag ska aktivt delta i dialogen med myndigheter, forskare och andra intressenter för att driva forskning och utveckling vidare för ett hållbart samhälle.

Del av Sverige
I enlighet med Sveriges nationella mål för hållbar livsmedelsproduktion och öka självförsörjning vill vi, genom positiv branschutveckling och världsledande rådgivning samt genetik, skapa fortsatta förutsättningar för en lönsam värdekedja för produktion av svensk kött och därigenom också verka för att vi bevarar svenska arbetstillfällen och en levande svensk landsbygd. Med fokus friska djur utan behov av mediciner, bra produktionsmetoder och unik kunskap kan vi erbjuda våra konsumenter säkra, näringsrika och goda matupplevelser.

Säker arbetsmiljö med god trivsel
Svenska Köttföretagen och Gård & Djurhälsan ska erbjuda en inspirerande och säker arbetsmiljö som bidrar till att skapa arbetsglädje, trivsel, lönsamhet och samtidigt motverkar ohälsa, skador och utslagning från arbetslivet. Medarbetarna ska ges möjlighet att leva ett friskt och aktivt liv för att höja livskvaliteten och öka välbefinnandet. Våra arbetsplatser ska vara trygga, säkra och fria från alkohol och droger.

Vi respekterar varje människas lika värde och våra relationer ska präglas av ömsesidig, öppen och rak kommunikation. Vi ser olikheter som en tillgång – att arbeta långsiktigt med mångfald stärker vår kompetens och därmed vår konkurrenskraft.

God affärsetik
Affärer ska bedrivas på ett affärsetiskt sätt och vi tar avstånd från mutor och bestickning. Vi ställer krav på att alla som levererar tjänster och varor till oss delar vår syn på affärsetik och hållbar utveckling.

Globala och nationella mål är grunden i vårt hållbarhetsarbete

Svenska Köttföretagen och Gård & Djurhälsan bedriver sin verksamhet i enlighet med Agenda 2030, Sveriges miljömål, folkhälsomål och i linje med landets livsmedelsstrategi.

Agenda 2030
I september 2015 beslutade FN:s generalförsamling om Agenda 2030. Agenda 2030 består av 17 stycken globala mål och 169 delmål för hållbar utveckling. Agenda 2030 syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. Agendan innebär att alla medlemsländer i FN har förbundit sig att arbeta för att nå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld till år 2030.

Regeringen har tillsatt en delegation som har till uppgift att stödja och stimulera Sveriges genomförande av Agenda 2030. Som nation vill Sverige transformeras till världens första fossilfria välfärdsland. Sverige ska även vara en internationell förebild när det gäller ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet, med en samstämmig politik som tar hänsyn till fattiga människors perspektiv och mänskliga rättigheter. För att Sverige även fortsättningsvis ska kunna visa vägen mot en hållbar utveckling måste hela samhället vara delaktigt. Läs mer om Agenda 2030.

Sveriges miljömål
Miljömålssystemet består av ett generationsmål, 16 miljökvalitetsmål samt 17 etappmål inom områdena avfall, biologisk mångfald, farliga ämnen och klimat. Sveriges miljömål är det nationella genomförandet av den ekologiska dimensionen av de globala hållbarhetsmålen. Läs mer om Sverige Miljömål

Sveriges folkhälsomål
Det övergripande nationella målet för den svenska folkhälsopolitiken är “att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen” (prop. 2002/03:35). De nationella folkhälsomålen har elva målområden som beslutats av riksdagen (prop. 2002/03:35, prop. 2007/08:110):

 1. Delaktighet och inflytande i samhället
 2. Ekonomiska och sociala förutsättningar
 3. Barns och ungas uppväxtvillkor
 4. Hälsa i arbetslivet
 5. Miljöer och produkter
 6. Hälsofrämjande hälso- och sjukvård
 7. Skydd mot smittspridning
 8. Sexualitet och reproduktiv hälsa
 9. Fysisk aktivitet
 10. Matvanor och livsmedel
 11. Tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel

Läs mer om Sveriges folkhälsomål

Sveriges livsmedelsstrategi
Den nationella livsmedelsstrategin utgörs av en proposition och en handlingsplan. Propositionen är en plattform och anger förutsättningarna för det fortsatta långsiktiga arbetet för en konkurrenskraftig livsmedelskedja mot slutåret 2030. Livsmededelsstrategins huvudsakliga syfte är att öka produktionen, bidra till en konkurrenskraftig livsmedelskedja, öka sysselsättningen, exporten, innovationskraften och lönsamheten samtidigt som relevanta miljömål nås. Det innebär enligt
propositionen större produktion för såväl inhemska som utländska marknader, högre tillväxt och sysselsättning i berörda näringar, ökad andel ekologisk produktion och konsumtion av livsmedel samt bättre möjligheter för konsumenterna att göra medvetna val.

När det gäller de svenska miljökvalitetsmålen är livsmedelsproduktionen genom jordbruket kopplade till flera av dem. Dessutom är generationsmålets övergripande mål, att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser av fundamental betydelse för jordbrukets miljöarbete.

Handlingsplanen omfattar konkreta insatser för att uppnå strategins målsättningar i form av åtgärder och uppdrag. Beredskap- och försörjningstrygghetsfrågor hanteras i huvudsak i det utvecklingsarbete som nu sker avseende samhällets krisberedskap och
totalförsvar.

Läs & ladda ner Livsmedelsstrategin 

Vill du veta mer?

Välkommen att kontakta oss om du har frågor eller vill veta mer om våra verksamhet.

Kontakta oss